Privacyverklaring Max Autowas

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Max Clean B.V. handelend onder de naam Max Autowas. In deze verklaring verschaft Max Autowas informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt van betrokkenen (gebruikers van de Max Waspas) in het kader van de dienstverlening en websites van Max Autowas. Max Autowas gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 11 oktober 2019. Bij wijzigingen wordt u per e-mail of anderszins elektronisch op de hoogte gebracht.

 

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Max Autowas verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, producten en/of het bezoeken van onze websites.

Door het afnemen van onze diensten en/of producten, het gebruiken van de app en/of het bezoeken van onze websites geeft u toestemming aan Max Autowas om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring verwerken.

Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u slechts persoonsgegevens aan Max Autowas verstrekken indien één van uw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen ons hiervoor namens u toestemming geeft. Wij verzoeken u daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien u nog geen toestemming hebt gekregen.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.

 

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Max Clean B.V. (h.o.d.n. Max Autowas), gevestigd aan de Papierbaan 7 te (9672 BG) Winschoten  en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69256624 is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

 

Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel?

Max Autowas spant zich in om zo min mogelijk persoonsgegevens te verwerken. In dat kader verwerkt Max Autowas de volgende persoonsgegevens:

 

Max Waspas

 • Personalia:
  • Naam (voornaam, voorletters en achternaam);
  • Geboortedatum;
  • Geslacht;
  • Adres;
 • Contactgegevens:
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer (mobiel en/of thuis);
 • Kenteken van de auto;
 • Inloggegevens.

Deze persoonsgegevens worden gebruikt om de betrokkene in staat te stellen om de Max Waspas te gebruiken. De Max Waspas is persoonsgebonden. De grondslag van deze verwerking is gelegen in de uitvoering van de overeenkomst.

Middels de inloggegevens kan de betrokkene inloggen op de website en het tegoed op de Max Waspas opwaarderen.

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Indien betrokkene te kennen geeft niet langer gebruik te maken van de Max Waspas zullen de persoonsgegevens die verband hebben met die waspas binnen zes maanden worden verwijderd.

Promotionele evenementen

 • Personalia:
  • Naam (voornaam, voorletters en achternaam);
 • Contactgegevens:
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer (mobiel en/of thuis);

Op incidentele basis organiseert Max Autowas promotionele evenementen. Wanneer een betrokkene wenst mee te doen aan een promotioneel evenement dan dingt hij mee naar een prijs. De grondslag voor deze verwerking is uitvoering van een overeenkomst. De persoonsgegevens worden niet gebruikt voor een ander doel dan het uitvoeren van het evenement. Betrokkenen worden niet op enigerlei wijze commercieel benaderd.

De persoonsgegevens worden binnen 3 maanden nadat de uitslag van het promotionele evenement bekend is gemaakt, verwijderd.

 

Website

 • IP-adres
 • Cookies (zie hieronder)
 • Algemene bezoekgegevens, zoals de meeste bezochte pagina's.

Binnen de website en/of het systeem van Max Autowas worden gebruiksstatistieken geanalyseerd. Het doel hiervan is de inrichting alsmede de beveiliging te optimaliseren voor de bezoekers en/of gebruikers. Aan de hand van deze gegevens kan Max Autowas de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van de bezoekers en/of gebruikers afstemmen. Bezoekers en/of gebruikers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en clickgedrag. De gegevens in het contactformulier worden gebruikt ter identificatie en om contact op te kunnen nemen met de invuller van het formulier.

Om u een goede service te kunnen bieden is het noodzakelijk dat Max Autowas bovenstaande gegevens van u nodig heeft. De verstrekking van uw persoonsgegevens door u aan Max Autowas is een contractuele en noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met Max Autowas te sluiten. Wanneer u de gegevens niet verstrekt is het helaas niet mogelijk een overeenkomst met GEBRUIKER aan te gaan.

 

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van (functionele en analytische) cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw apparaat, bijvoorbeeld uw computer, tablet of telefoon. 

In deze cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website. Max Autowas maakt geen gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen.

Max Autowas maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe(veel) bezoekers onze website gebruiken. De informatie die hiervoor wordt verkregen waartoe het IP-adres behoort, wordt overgebracht naar Google. Deze gegevens worden door Google opgeslagen op servers die in de Verenigde Staten staan. Om hier meer informatie over in te winnen kunt u het privacybeleid van Google nalezen. Max Autowas heeft Google Analytics ingesteld aan de hand van de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor is de invloed op de privacy van onze bezoekers minimaal.

Slechts met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag.

 

Welke partijen hebben toegang tot welke gegevens?

Het is mogelijk dat Max Autowas bij het uitvoeren van zijn diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Deze partijen zijn:

 • Google
  • Toegang tot de gegevens die door Google Analytics worden gegenereerd, deze gegevens bevatten geen persoonsgegevens.
 • IT-partner voor hosting en onderhoud website, app, systeem
  • Toegang tot alle gegevens die opgeslagen worden of binnen ons ICT-systeem worden verwerkt.
 • Overige derden voor de uitvoering van de activiteiten van Max Autowas, zoals drukkerijen, e-mail- en postverwerkers. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor Max Autowas en heeft Max Autowas de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Met de (externe) partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens worden (voor zover mogelijk) de gegevens geanonimiseerd en worden er aparte overeenkomsten gesloten ter waarborging van geheimhouding en rechtmatige omgang met persoonsgegevens.

Wij zullen de persoonsgegevens nooit zonder toestemming verkopen, verspreiden of leasen aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indien Max Autowas hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Max Autowas zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

 

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Max Autowas gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging, zoals het gebruik van adequate wachtwoorden, het versleuteld opslaan van wachtwoorden, het periodiek doorvoeren van updates en het nemen van maatregelen tegen ongeautoriseerde toegang.

 

Doorgifte buiten de EU

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. Max Autowas zal bij doorgifte van uw persoonsgegevensbuiten de Europese Economische Ruimte passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om adequate bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U heeft het recht bezwaar te maken de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit kan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar:

Max Autowas
Papierbaan 7
9672 BG Winschoten
0597 72 69 06 (voor informatie en vragen)
info@maxautowas.nl